Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 151 306,00 zł

Opis inwestycji

W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia dodatkowe oparte na metodzie doświadczeń i eksperymentu dla uczniów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, kursy/szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni (8 sal) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające prowadzić zajęcia w oparciu o innowacyjne metody eksperymentu i doświadczeń.

Szczegóły inwestycji

Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu

Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu ” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 – Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Powiat Wągrowiecki

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu.

Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0068/17

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 151 306,41 zł

Kwota dofinansowania: 143 711,41 zł