Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi nr 1606P odc. Wiśniewo – Wiśniewko

  • Rok inwestycji: 2017-2018

  • Miejsce inwestycji: Wiśniewo

  • Łączna kwota inwestycji: 646 074,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji: 2017-2018

Całkowity koszt: 646 074,25 zł

Szczegóły inwestycji

W ramach przebudowy poszerzono jezdnię drogi do normatywnej szerokości 5,5 m. Ułożono dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o grubościach 6 cm i 4 cm. Pobocza wykonano z tłucznia kamiennego (wapień) o szerokości 0,5 – 2,0 m. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe. Prace wykonano na odcinku 998 m.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z Inowrocławia.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dofinansowanie w ilości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Pozostała część została sfinansowana ze środków Powiatu Wągrowieckiego.