Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa Drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Smuszewo-Podolin

  • Łączna kwota inwestycji: 3 242 968,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”: 1.704.580,00 zł

Wartość całkowita zadania: 3 242 968,54 zł.

Planowana jest przebudowa jezdni o długości 1,512 km. Wykonana zostanie jezdnia o przekroju jednojezdniowym, dwupasmowym o szerokości 6m wraz z poboczami z tłucznia kamiennego. Odwodnienie jezdni za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów.

Szczegóły inwestycji

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, z ramienia Powiatu Wągrowieckiego Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak.
W ramach zadania planuje się przebudowę drogi o długości 1,512 km o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6,00 m wraz z poboczami oraz odwodnienie jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę istniejącego przepustu.