Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Rąbczyn, Mirkowice, Żabiczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 17 895 000,00 zł

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi 1609P na odcinkach od 8+450 do 9+580 i ok. od 11+280 do 13+280 oraz rozbudowy dróg powiatowych tj. drogi 1609P od 10+570 do 11+280 i drogi powiatowej nr 1692P w obrębie skrzyżowania od km 0+000 do 0+090 km, o łącznej długości odcinków ok. 3,930 km. Zakres inwestycji obejmuje: w zakresie przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1609P roboty polegać będą głownie na wymianie nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, wymianie konstrukcji nośnej podbudowy, korekcie spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowym odprowadzeniu wód opadowych z korony jezdni, wbudowaniu siatki antyspękaniowej, budowie/przebudowie zjazdów, przebudowie chodnika w miejscowości Mirkowice, budowie peronów autobusowych, wykonaniu stałej organizacji ruchu, wykonaniu oznakowania pionowego przejścia dla pieszych, podłączenia do sieci elektroenergetycznej i doświetlenie przejścia dla pieszych, wykonaniu oznakowania poziomego przejścia dla pieszych w pasy biało-czerwone, wykonaniu oznakowania liniowego poziomego, wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przebudowie przepustów. W zakresie rozbudowy dróg 1609P i 1692P w miejscu ich skrzyżowania zostanie wykonane rondo o średnicy zewnętrznej 45m, średnicy wewnętrznej 29m i szerokością jezdni 6,0m wraz z wyspami środkowymi i pierścieniem najazdowym. Rozbudowa również obejmuje wykonanie dwóch zatok autobusowych z peronami dla pieszych, chodników oraz zjazdów. Zostanie też wybudowana infrastruktura techniczna tj. sieć kanalizacji deszczowej z separatorem, wpustów wraz z rowami, sieć elektryczna z oświetleniem ulicznym i doświetleniem przejść dla pieszych, przepusty technologiczne oraz usunięte zostaną istniejące kolizje z sieciami.

Szczegóły inwestycji

Całkowita wartość zadania: 17 895 000,00 zł,

Dofinansowanie: 17 000 000,00 zł,

Wkład własny: 895 000,00 zł.