Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kamienica - Kopaszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 3 680 000,00 zł

Opis inwestycji

Całkowita wartość zadania: 3 680 000,10 zł,

Dofinansowanie: 3 040 000,00 zł,

Wkład własny: 640.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu drogi na odcinku o łącznej długości ok. 1,7 km. W miejscach uszkodzeń przewiduje się wymianę konstrukcji drogowej, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej asfaltu, wiążącej i ścieralnej, korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni, wbudowanie siatki antyspękaniowej, regulację istniejących zjazdów oraz remont przepustów.