Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kopaszyn – Grylewo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 668 801,00 zł

Opis inwestycji

Okres realizacji: 16.05.2022 r. do 27.09.2022

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 16.05.2022 roku

Dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: 756 563,76 zł

Umowa z wykonawcą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 30.06.2022 roku

Wartość zawartej umowy: 1 668 801,17 zł

Szczegóły inwestycji

27 września 2022 roku nastąpił odbiór końcowy realizacji zadania.

W ramach prac została ułożona nawierzchnia bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo w miejscach występujących uszkodzeń zaprojektowano wymianę konstrukcji. Celem prac remontowych była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony drogi do istniejących rowów. Geometria drogi i jej parametry techniczne pozostały bez zmian. W celu uniknięcia spękań odbitych od istniejącej nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano na całym odcinku siatkę antyspekaniową.