Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Kamienica – Kopaszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 4 235 822,00 zł

Opis inwestycji

Kwota dofinansowania 4.151.105,99 zł,

Wkład własny 2% tj. 84.716,45 zł,

Całkowita wartość inwestycji: 4.235.822,44 zł.

Szczegóły inwestycji

Dofinansowanie  na zadnie pochodzi  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 3 km. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na istniejącej drodze wraz z odtworzeniem istniejących zjazdów oraz wymianą oznakowania pionowego. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Geometria drogi powiatowej pozostanie bez zmian.