Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kołybki

  • Łączna kwota inwestycji: 2 819 437,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie zadania: 1 691 662,48 zł (aneks w trakcie procedowania )

Wartość zadania: 2 819 437,48 zł

Wkład własny: 1 127 775,00 zł

Szczegóły inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1606P na odcinku 430 m wraz z skrzyżowaniem o długości 80 m. Łącznie długość inwestycji wynosi 510 mb. W ramach prac budowlanych zostanie poszerzona jezdnia od 6,0 m do 6,8 m wraz z poszerzeniami na łukach. Zostaną przebudowane chodniki, zjazdy oraz zatoka autobusowa. Przebudowa dotyczy również infrastruktury technicznej, obejmującej: kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz doświetlenie  przejść dla pieszych, które jest ujęte w odrębnej dokumentacji technicznej. Realizacja inwestycji drogowej polegającej na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów oraz zatoki autobusowej będzie obejmować również wykonanie sieci technicznych. Na całym odcinku drogi zostanie wybudowany kanał technologicznych wraz ze studniami teletechnicznymi, który umożliwi wykonanie sieci np. teletechnicznej bez ingerencji w infrastrukturę drogową. W celu odwodnienia pasa drogowego, zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem oraz odprowadzeniem oczyszczonych wód do istniejącego rowu przydrożnego. Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni dróg oraz chodników odprowadzana jest do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz istniejącego rowu trawiastego zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe ujęte w projektowanej kanalizacji deszczowej zostaną poddane oczyszczeniu w separatorze kolaescencyjnym wraz z osadnikiem oraz odprowadzone do istniejącego rowu trawiastego.