Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn – Żabiczyn

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Rąbczyn – Żabiczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 831 269,00 zł

Opis inwestycji

6 maja 2020 roku dokonany został odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn – Żabiczyn”.

Szczegóły inwestycji

W ramach przeprowadzonego remontu na odcinku 990 metrów wykonano:

wymianę nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej;
wymieniono konstrukcje nośne w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę;
naprawę uszkodzonych części jezdni obejmujących wykonanie warstwy mrozoodpornej oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
odnowienie oznakowanie poziomego i pionowego.
W efekcie prac remontowych poprawiono bezpieczeństwo ruchu kołowego, wykonano korekty spadków poprzecznych i podłużnych oraz dokonano regulacji prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm w składzie:

Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki – LIDER
Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka – PARTNER
Całkowity koszt remontu wyniósł 831.269,03 złotych. Zadanie dofinansowane zostało z ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.