Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rościnno

  • Łączna kwota inwestycji: 1 468 923,00 zł

Opis inwestycji

Przewidywana kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym: 850 070,32 zł

Wkład własny od Miasta i Gminy Skoki: 566 713,56 zł

Całkowita wartość zadania: 1 468 923,88 zł

Szczegóły inwestycji

30 listopada 2023 roku dokonano odbioru wyremontowanej drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie.

W ramach prac na odcinku drogi powiatowej 1653P o długości 957 m  przeprowadzono roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożono jezdnię bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, wykonane zostały zjazdy, prace uzupełniające i wykończeniowe.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania to: 1.219.520,69 zł, z czego 40%, czyli 487.808,28 zł to wkład własny, a 60%, czyli 731.712,41 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto i Gmina Skoki wsparło samorząd powiatowy w zakresie wkładu własnego.