Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Kakulin – Kuszewo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 815 509,00 zł

Opis inwestycji

Całkowita długość remontu wynosi 1,810m. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na istniejącej drodze wraz z odtworzeniem istniejących zjazdów z wymianą oznakowania pionowego. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kłowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Dodatkowo realizacja zadania przyczyni się do niwelowania ograniczeń peryferyjności poprzez realizację kluczowych zadań w tym m.in. lokalnej infrastruktury drogowej a pośrednio infrastruktury do której te drogi zapewniają dostępność. Remont przedmiotowego odcinka drogi ograniczy peryferyjność tego obszaru poprzez połączenie sprawną siecią komunikacyjną z większymi centrami rozwoju, w tym przypadku z m. Skoki, która jest istotnym ośrodkami kulturalnymi i gospodarczymi. Będzie miało to wpływ na zapewnienie takiego samego dostępu do usług socjalnych, edukacji, transportu jaki mają mieszkańcy terenów o lepszym położeniu.

Szczegóły inwestycji

Wartość dofinansowania: 1 270 856,72 zł(70%),

Wkład własny: 544 652,88 zł,

Wartość całkowita: 1 815 509,60 zł.