Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1660P w m. Sławica

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sławica

  • Łączna kwota inwestycji: 464 637,00 zł

Opis inwestycji

Całkowity koszt remontu wyniósł 464.637,88 złotych. Zadanie dofinansowane zostało
z ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

28 maja 2020 roku dokonany został odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1660P w m. Sławica”. W ramach przeprowadzonego remontu na odcinku długości 995 metrów i szerokości 6 metrów wykonano:

  • wymianę nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej;
  • wymieniono konstrukcje nośne w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę;
  • odnowienie oznakowanie poziomego i pionowego.

 

Szczegóły inwestycji

W ramach przeprowadzonego remontu na odcinku długości 995 metrów i szerokości 6 metrów wykonano:

·        wymianę nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej;

·        wymieniono konstrukcje nośne w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę;

·        odnowienie oznakowanie poziomego i pionowego.

W efekcie prac remontowych poprawiono bezpieczeństwo ruchu kołowego, wykonano korekty spadków poprzecznych i podłużnych oraz dokonano regulacji prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm w składzie:

1.      Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki – LIDER 

2.      Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka – PARTNER