Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Przysieczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 13 300 000,00 zł

Opis inwestycji

Rozbudowa  drogi  powiatowej objętej inwestycją będzie realizowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 w m. Czekanowo przez m. Przysieczyn do skrzyżowania z drogą gminną, na odcinku o długości 2,729 km.

Rozbudowa drogi dotyczy poszerzenia jezdni do normatywnej szerokości 5,5 – 6,0 m. oraz ułożenia nowych warstw bitumicznych wraz z przebudową zjazdów. W miejscach projektowanych wysp środkowych jezdnia poszerzona zostanie od 8,5 do 9,5 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo – rowerową o szer. 2,5 – 3,0m. oraz chodnik o szer. Od 1,5 do 2,0 m. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz perony dla pieszych z wiatami. Infrastrukturę  techniczna  obejmuje: wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i innych newralgicznych miejsc lampami zasilanymi solarnie, wykonanie rowów bezodpływowych, studni chłonnych oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno – infiltrującego, wykonanie rowów odwadniających, pasów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Istniejąca sieć mediów będąca w kolizji z projektowaną rozbudową drogi zostanie przebudowana.

Szczegóły inwestycji

Wnioskowana kwota dofinansowania: 12.635.000,00 zł,

Wkład własny: 5% tj. 665.000,00 zł,

Wartość całkowita zadania: 13.300.000,00 zł.