Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 436 381,00 zł

Opis inwestycji

Okres realizacji: 2021 – 2022

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 13.07.2021 roku:

Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 808 507,44 zł

Umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z dnia 14.09.2021 roku:

Wartość zawartej umowy – 1 436 381,59 zł.

Szczegóły inwestycji

W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu wykonano:

·         ujednolicenia szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,

·         przebudowy (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,

·         na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowę nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,

·         na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,

·         budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,

·          prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,

·         zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

·         wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,

·         utwardzenie zjazdów do posesji,

·         usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,

·         wymianę włazów kanałowych,

·         wymianę krawężników drogowych,

·         naprawę spękań i ubytków,

·         instalację oświetlenia ulicznego,

·         oznakowania pionowego i poziomego.