Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego

  • Rok inwestycji: 2018-2019

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 2 030 484,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w ramach VI Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Termin realizacji: 2018-2019

Wartość projektu: 2 030 484,00 PLN

Dofinansowanie: 1 928 959,80 PLN

Szczegóły inwestycji

Projekt partnerski realizowany. wspólnie przez następujące instytucje:

Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący

Powiat Wągrowiecki

DC Centrum sp. z o.o.

Celem projektu było uruchomienie i prowadzenie 40 nowych działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej spełniające co najmniej jeden z następujących warunków: kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych w tym z obszarów wiejskich, co przyczyni się do podwyższenia poziomu przedsiębiorczości na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w terminie do 31.08.2019r.