Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

  • Rok inwestycji: 2018-2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 371 975,00 zł

Opis inwestycji

Celem projektu było wyposażenie placówek ochrony zdrowia w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Szczegóły inwestycji

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

W ramach porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2017roku pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu, Powiat przeznaczył pomoc finansowa na realizacje projektu w ZOZ w Wągrowcu w kwocie 371.975,26 zł.