Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

  • Rok inwestycji: 2018-2026

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 2 312 899,00 zł

Opis inwestycji

W dniu 16 kwietnia 2018 roku Powiat Wągrowiecki podpisał umowę o udzielenie pomocy w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.  Powiat Wągrowiecki oficjalnie włączono w system Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.  W ramach porozumień Stowarzyszenia Metropolia Poznań, samorządów powiatowych i gminnych z Województwem Wielkopolskim oraz współfinansowania projektu, PKM docelowo uruchomi 9 połączeń liniowych komunikacji kolejowej z Poznaniem. Od 10 czerwca 2018 r. uruchomiono połączenia z Poznaniem na liniach kolejowych do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska. Sukcesywnie do 2021 r. będą uruchamiane następne połączenia z  Rogoźnem  (2019 rok), Wronkami, Gnieznem, Wrześnią i Kościanem.  Pociągi w godzinach szczytu kursują  co 30 – 60 minut. Powiat Wągrowiecki zobowiązał się w pierwszej umowie, zmienionej aneksem do przekazania dotacji w transzach przez okres 3 lat do 2020 roku. Łączna wartość transz przekazanych w latach 2018-2020 wyniosła 515 462,05 zł.  W dniu 8 października 2020 roku zostały podpisane porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a władzami samorządów leżących wzdłuż linii kolejowych Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk oraz Poznań – Nowy Tomyśl. W ramach podpisanych porozumień samorządy będą kontynuować wzorem lat ubiegłych współfinansowanie połączeń kolejowych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Następny krok to podpisanie dwustronnych umów przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z poszczególnymi jednostkami samorządu o udzielenie dotacji celowej na okres trzech lat tj. do 31 grudnia 2023 roku, w łącznej kwocie 777 094,27 zł.  Ustalenia zawarte w Porozumieniu są kontynuowane także w kolejnym okresie 3 -letnim, tj. do 2026 roku. Kwota udzielonej pomocy w latach 2024 – 2026 wyniesie 1 020 343,00 zł.